Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Evakuácia školy

Najbežnejšia príčina evakuácie školy je požiar. Treba poznať všetky riziká a možné dôsledky.

Počas nácviku evakuácie žiakov školy treba sledovať jej priebeh a upozorniť na skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvnili celkový priebeh evakuácie. Veľmi pozorne sledujeme reakcie a konanie žiakov. Napr. žiak sa môže počas ( skutočnej ) evakuácie impulzívne otočiť a rozbehnúť späť do triedy, pretože si v nej zabudol nejakú vec, treba na to myslieť!

Evakuačné opatrenia, ktoré zaisťujú úšpešnú realizáciu evakuácie sú:

  • profesionálne plánovanie evakuácie
  • odborné zabezpečenie evakuácie
  • dostatočne skoré vyrozumenie evakuačných orgánov a ohrozených osôb o vyhlásení evakuácie
  • operatívne riadenie evakuácie
  • pravidelné cvičenia evakuácie a činností s ňou súvisiacich

Učitelia musia byť oboznámení s rozmiestnením hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších pomôcok určených na hasenie a musia ovládať ich použitie.

Hlavne pozor na hasenie zariadení a prístrojov pod napätím! Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom pri použití elektricky vodivého hasiaceho média, napr. hasenie vodou.

Musíme si uvedomiť, že aj v elektických zástrčkách a elektrických spotrebičoch zapojených do elektrickej siete je elektrický prúd, ktorý nás môže zasiahnuť, ak vodivým hasiacim médiom zasiahneme elektrickú zástrčku alebo elektrický spotrebič. Preto treba odpojiť daný objekt od elektrickej energie pred použitím elektricky vodivého hasiaceho média, ak pri hasení požiaru hrozí riziko zasiahnutia zdrojov elektrického prúdu.

Ešte raz: v prípade požiaru daný objekt odpojíme od elektrického prúdu a uzatvoríme prívod plynu!

   
   ?alšia lekcia >>