Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Dve percentá

Vážený partner,

dovoľujeme si Vás osloviť s cieľom získať Vás pre podporu a spoluprácu. Mladý záchranár je občianske združenie, ktorého členovia majú dlhoročné profesionálne skúsenosti v oblasti záchrany a pravidelne sa zúčastňujú záchranných akcií doma aj v zahraničí. Spolupracujeme so všetkými relevantnými inštitúciami a zbormi v tejto oblasti, ako aj s rôznymi humanitárnymi organizáciami. Mladý záchranár je notársky zaregistrovaný ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2018.Formulár k darovaniu 2% - kliknite tu.Ako poukázať 2% ?

Dôležité termíny: do 31.marca 2019

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2019.

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

Do príslušných koloniek uveďte:
Sumu 2% z Vašej dane: napr. 30 €
IČO: 42 22 17 14
Právna forma: občianske združenie
Názov: MLADÝ ZÁCHRANÁR
Sídlo: A. Bernoláka 436, 013 03 Varín

2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2018 doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30.apríla 2019 pošlite alebo doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.MLADÝ ZÁCHRANÁR

Naše dlhoročné skúsenosti nás presvedčili o akútnej potrebe prevencie. Štatistiky o detskej úrazovosti v našej krajine sú totiž alarmujúce. V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 120 detí a mladistvých do 19 rokov. Ročne utrpí úraz viac ako 200 000 mladých ľudí, z toho 20 000 je kvôli tomu hospitalizovaných. Na každé smrteľné zranenie pripadá 10 ďalších zranení s trvalými následkami.To znamená, že ročne sa v našej krajine zraní okolo 1 200 detí a mladistvých tak, že majú doživotné, trvalé následky. Pre porovnanie vo Švédsku umiera na úrazy o 2 tretiny menej detí ročne, ako na Slovensku. To je žalostný výsledok absencie komplexného systému vzdelávania a národnej prevencie pred detskými úrazmi.

Na slovenských cestách ročne zomiera viac ako 300 účastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí! Zo sto šoférov pri autonehode zastaví iba desať šoférov, a iba jeden šofér z desiatich ovláda improvizovanú prvú pomoc, nie adekvátnu. Pri poskytnutí adekvátnej prvej pomoci pri autonehodách v SR by sa približne 300 obetí dalo zachrániť. Úrazy sú príčinou cca 40% úmrtí detí do 14 rokov. V lete stúpa počet úrazov detí až o 100%. Približne 1/3 smrteľných úrazov detí do 14 rokov sa stane na cestách. Asi 1/5 smrteľných úrazov detí do 14 rokov spôsobí utopenie. 42% detských úrazov vzniká doma - najmä v kuchyni. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich končí aj smrťou. Počet úmrtí detí na Slovensku je tak vysoký, že každoročne by bolo možné zavrieť 7 školských tried!

Z praxe môžeme uviesť aj smutný poznatok, že významne rastie počet detí a mladých ľudí, ktorí nemajú ani základné informácie o pravidlách poskytovania prvej pomoci, o správaní sa v dopravných situáciách a ich rizikách, o pomoci pri krízových situáciách, živelných pohromách, ale aj pri bežných udalostiach, ako sú búrky, povodne, či iné nebezpečené situácie.

Rozhodli sme sa preto pomôcť. Občianske združenie MLADÝ ZÁCHRANÁR, ktorého hlavnou náplňou je dobrovoľná záchranná služba, v spolupráci so všetkými záchrannými zložkami a s ďalšími partnermi pripravilo vzdelávací projekt Škola mladých záchranárov. Cieľom e-learningového preventívneho projektu je umožniť najmä všetkým žiakom a študentom, ale aj dospelým – učiteľom, rodičom, príbuzným, či ostatným občanom SR, získať a dopĺňať si poznatky z oblasti prevencie, záchrany zdravia a života, prvej pomoci, pomoci v krízových situáciách a podobne.

Na adrese www.zachranari.sk - www.mladyzachranar.sk sme pripravili internetovú vzdelávaciu aplikáciu, ktorá v systematicky rozdelených kapitolách spracováva prevenciu pred detskými úrazmi, dopravnú výchovu, tematiku prvej pomoci, záchrany zdravia a života v rôznych krízových, či nebezpečných situáciách a tiež spôsoby, ako sa v nich zachovať. Ide o všetky situácie, do ktorých sa dieťa aj dospelý človek môže dostať veľmi jednoducho, či už počas bežného dňa doma, v škole, v práci, vo svojom voľnom čase, alebo počas dovoleniek, či prázdnin.

Naša stránka je jediná webstránka, ktorá je všetkých, pre všetkých a stále aktuálna!

Projekt Škola mladých záchranárov, jeho aplikácia Dopravná výchova, splnila kritériá European Road Safety Charter (Európskej charty bezpečnosti cestnej dopravy). Dopravná výchova projektu Škola mladých záchranárov bola vybraná ako najlepšia metodika dopravnej výchovy za Slovenskú republiku do analytickej skupiny BEST SAFETY na úrovni EU.

Pri napĺňaní cieľov nášho projektu partnersky spolupracujeme s profesionálmi a organizáciami v relevantných a súvisiacich oblastiach, ako napr. detskí psychológovia, lekári, záchranné zbory, letecká záchranná služba, požiarna ochrana, civilná ochrana a pod. Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti záchranárstva a školstva a celoplošný záber projektu sú tieto ciele síce dosiahnuteľné, ale obtiažne bez pomoci ďalších partnerov, ktorí môžu projekt podporiť finančne, materiálne a aj morálne.

Preto sa uchádzame o Vašu podporu. Ďakujeme vopred za Váš čas, ktorý venujete spoznaniu nášho projektu prostredníctvom priložených materiálov. Veríme, že Vás zaujme a budeme veľmi radi, ak si nájdete čas na osobné stretnutie s cieľom prediskutovať možnosti podpory a vzájomne prospešnej spolupráce pri jeho realizácii. Doterajšie skúsenosti nás utvrdzujú v tom, že vzájomná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany a najmä pre celú mladú generáciu. V krátkom čase si Vás preto dovolíme kontaktovať, s cieľom dohodnutia prípadného termínu osobného stretnutia. Možno práve Vy mi dnes zachránite život, alebo ja Vám, človek nikdy nevie, čo ho čaká...preto je dôležité na krízové situácie byť pripravený dobre, pretože v krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami!

V mene združenia Vám prajem veľa úspechov vo Vašej práci a zostávam s úprimným pozdravom

Ing. Samuel Hruškovic
predseda združenia
MLADÝ ZÁCHRANÁR