Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Skryté riziká požiaru v uzatvorených priestoroch

Kurzy >>  Skryté riziká požiaru v uzatvorených priestoroch

Nahromadené splodiny horenia v uzatvorených priestoroch (bytové jednotky, továrne, skladové priestory, obchody, pivnice a pod.) okrem všeobecne známeho rizika toxicity, splodiny horenia skrývajú v sebe aj riziko náhleho vznietenia alebo explózie. Jedná sa o javy rollover (flameover), flashover a backdraft.

Rollover:

V počiatočnej fáze požiaru miestnosti (uzatvoreného objektu) sa v stropnej časti miestnosti koncentrujú horľavé plyny, ktoré majú vysokú teplotu. Pri ich väčšom množstve začnú byť ďalšími splodinami horenia vytláčané mimo miestnosť zasiahnutú požiarom. Horľavé plyny sa takýmto spôsobom dostávajú do kontaktu so vzdušným kyslíkom a koncentrácia horľavých plynov sa zmenšuje.

Ak koncentrácia horľavých plynov dosiahne medzu horenia, horľavé plyny sa vznietia. Treba brať na zreteľ, že plamene vznietených horľavých plynov sa šíria veľkou rýchlosťou v úrovni stropu. Šírenie plameňov prebieha do úplného vyhorenia rozptýlených horľavých plynov, a preto ich šírenie môže byť do veľkých vzdialeností. Tento poznatok je veľmi dôležitý a vyplýva z neho to, že v takýchto ohrozených priestoroch sa záchranári a civilisti (napr. počas evakuácie) musia pohybovať pri zemi! Pri takomto vznietení horľavých plynov je potrebné okamžite si ľahnúť na zem, aby vás nezasiahli plamene šíriace sa veľkou rýchlosťou v úrovni stropu.

Jediná možnosť zamedzenia vzniku rollover-u je v uhasení ohniska požiaru, preto aj všeobecné doporučenia v takýchto situáciach sú orientované čo v najrýchlejšom uhasení ohniska požiaru v uzatvorených priestoroch.

Poznámka: v počiatočnej fáze požiaru je k dispozícii ešte dostatočné množstvo kyslíku na horenie.

Flashover:

Berme v úvahu, že požiar sa ďalej šíri, t.j. dochádza k rozvoju požiaru. Flashover predstavuje situáciu, kedy zrazu vzplanú všetky horľavé materiály nachádzajúce sa v priestore horiacej miestnosti.

Rozvoj požiaru predstavuje vznietenie ďalších horľavých materiálov v horiacej miestnosti. Aj v tejto fáze horenia je k dispozícii dostatočné množstvo vzdušného kyslíku. Turbulentné prúdenie splodín horenia spôsobuje to, že teplý vzduch nestúpa už len smerom k stropu (lineárne prúdenie splodín horenia v počiatočných fázach požiaru), ale šíri sa aj do bočných smerov. Turbulentné prúdenie splodín spôsobuje teda to, že materiály (predmety v miestnosti) sa postupne zohrievajú až na teplotu, pri ktorej sa z ich povrchu začínajú uvolňovať horľavé plyny a pary.

V uzatvorených priestoroch pri plne rozvinutom požiari dochádza k úbytku vzdušného kyslíku. Teplota vzduchu v miestnosti stúpne približne na 700°C a stále sa zvyšuje, až na teplotu cez 800°C. Koncentrácia horľavých plynov a pár sa taktiež zvyšuje, až v jednom okamihu sa táto koncentrácia dostane nad DMV (dolná medza výbušnosti), čo spôsobí náhle vznietenie horľavých plynov a pár nachádzajúcich sa v uzatvorenej miestnosti, t.j. celá miestnosť je v zlomku sekundy celá v plameňoch.

Jediná možnosť zamedzenia vzniku flashover-u je v chladení všetkých predmetov nachádzajúcich sa v horiacej miestnosti a samotnej miestnosti, t.j. treba neustále meniť smer prúdu vody tak, aby sa dostatočne ochladzovala horiaca miestnosť a predmety v nej.

Smer prúdu vody sa mení od stropu dole na predmety a späť a postupuje sa tak, aby sa rovnomerne ochladzovali aj tie predmety v miestnosti, ktoré ešte nehoria.

Backdraft:

K výbuchu horľavých a výbušných plynov nazhromaždených v uzatvorenej miestnosti môže dôjsť pri nasledovnej situácii: v uzatvorených priestoroch pri plne rozvinutom požiari dochádza k úbytku vzdušného kyslíku. K úbytku vzdušného kyslíku môže prísť až na takú úroveň, že môže dôjsť až k samouhaseniu požiaru, t.j. plamene zaniknú, resp. môžu byť veľmi malé. Teplota v miestnosti môže byť až okolo 500°C, čo spôsobuje uvoľňovanie horľavých a výbušných plynov z predmetov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti.

Backdraft vzniká tak, ak sa nejakým spôsobom (napr. otvorením dverí z vonkajšej strany miestnosti, rozbitím okna z vonkajšej strany miestnosti) do miestnosti s takýmto stavom požiaru dostane vzduch s bežnou koncentráciou kyslíka (bežná koncentrácia kyslíka vo vzduchu je 21%). Vzduch s kyslíkom (kyslík je jedna z podmienok horenia) zníži koncentráciu horľavých a výbušných plynov (metán) pod HMV (hornú medzu výbušnosti) a dôjde k výbuchu týchto plynov v miestnosti. Každý si vie určite predstaviť ničivé účinky takéhoto výbuchu, kedy môže prísť k vážnemu poškodeniu celého objektu, ale aj k zrúteniu určitej časti, resp. aj celého objektu.

Príznaky, ktoré nás upozorňujú na riziko vzniku backdraft-u sú: plamene v uzatvorenej miestnosti (v uzatvorenom objekte) zaniknú, resp. môžu byť veľmi malé - plamene zvyšujú riziko vzniku backdraft-u, celá miestnosť je zaplnená hustým dymom - žltošedý až čierny hustý dym, cítime silné sálavé teplo - miestnosť je zohriata na vysokú teplotu, unikajúci dym cez veľmi malé netesnosti, pískavý zvuk vzduchu, ktorý preniká cez netesnosti do horiacej miestnosti, drnčiace okná.

Prevencia pred vznikom backdraft-u, resp. zníženie jeho účinku je vo vybudovaní vetracích šácht, cez ktoré unikajú splodiny horenia do ovzdušia. Ústie vetracích šácht je na najvyššom mieste budovy. Takéto šachty prinášajú ďalšie výhody, ako napríklad v znížení zadymenia postihnutej miestnosti požiarom a ďalších priestorov, ako napr. schodísk a pod. Takýmto spôsobom sa zamedzí aj rollover-u, nakoľko splodiny horenia budú odvádzané vetracou šachtou, ktorá vlastne slúži ako bežný komín, t.j. splodiny horenia sa nedostanú v tak veľkom množstve mimo postihnutú miestnosť požiarom.